Bases de sol·licitud de suport a l’Ecoxarxa Ebre

Procediment: petició a l’assemblea, que aprova segons els seus criteris (acordats previament en aquestes bases), mitjançant formulari del projecte o actuació.

Qui pot demanar: convocatòria oberta a projectes autònoms que formen part de l’ecoxarxa, projectes d’altres ecoxarxes, projectes d’entitats amb qui compartim finalitats.

Quin tipus d’activitats? No haurien de ser serveis ordinaris que es puguessen resoldre amb un intercanvi a través de l’ecoxarxa, sinó coses amb impacte social, amb impacte a l’ecoxarxa i que requerissin un nombre alt d’efectius. També han d’aportar un component de cooperació i de fer pinya.

Suport: membres de l’ecoxarxa col·laboren en l’activitat, tasca, etc. aportant la seua força de treball, com a part del seu compromís d’implicació en l’ecoxarxa.

Aportació a l’ecoxarxa: suposa alguna aportació a l’ecoxarxa per part del projecte de caracter voluntari.

Guió de la proposta:
-dades de la persona, projecte o grup sol·licitant
-breu explicació de la seua trajectòria
-finalitat del projecte: beneficis que aporta i a qui (comunitat, ecoxarxa o al propi projecte)
-activitat per la qual se sol·licita suport: descripció concreta de la feina a realitzar
-altres suports amb que pugui comptar
-nombre aproximat de persones necessàries: total i de l’ecoxarxa
-material o eines que cal portar
-material, eines o manutenció que aporta l’organització
-data, horaris i lloc de realització
-aportació a l’ecoxarxa (voluntària)

Guió de la proposta (ODT) per a descarregar i emplenar, en format Open Office*.

* Des de l’Ecoxarxa Ebre promovem l’ús i difusió del programari lliure. En aquest cas pots obtenir el programa en aquest enllaç, buscant en la taula l’idioma i el sistema operatiu corresponent a les necessitats requerides.

De la wikipedia: El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

Com que el programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot trobar gratuïtament a Internet, o a un cost baix si l’adquirim per mitjà d’altres medis (CD-Rom, DVD, disquets…). A causa d’això, els models de negoci basats en programari lliure normalment es basen en proporcionar serveis de valor afegit com suport tècnic, cursos de preparació, personalització, integració, o certificació.